KVKK

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel Verilerin Korunması Politikası
girisimcikadinlar.com.tr olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.


1. Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan girisimcikadinlar.com.tr olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu
sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin
verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde
işlenebilecektir.


2. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, girisimcikadinlar.com.tr ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik
olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek,
kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
“kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek,
sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu
düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet
Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve
diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
• Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme
dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara,
mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
• Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal
çerçevede paylaşabilmek için;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.


4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, girisimcikadinlar.com.tr ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi /
kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta
girisimcikadinlar.com.tr altyapısını kullanan Üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi
ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği
yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,
• girisimcikadinlar.com.tr internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, adres,
telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki
tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve
detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
• Konferanslar ve eğitim, danışmanlık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, kağıt üzerindeki
formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik
ortamdan;
• girisimcikadinlar.com.tr ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş
(cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz
yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
• Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri
amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama
hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google,
Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve
toplanabilmektedir.
6. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve
diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara
uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.


7. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi
ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında
bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın
bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz;
Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi
firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
Yatırımcılar, Kuluçka merkezleri, Hızlandırıcılar ve ekosistemde yer alan büyük kuruluşlar,
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi
talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
girisimcikadinlar.com.tr ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin
sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi
bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara,
girisimcikadinlar.com.tr’de onaylı hesap olmanız halinde telefon numaranız ve eposta adresleriniz, size kritik bilgilendirme
yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için çeşitli bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları,
telekomünikasyon kuruluşları, yatırımcılar, kuluçka merkezleri, belediyeler ve benzeri tüzel kişilerle
paylaşılabilecektir.


8. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
girisimcikadinlar.com.tr, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını
sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik
önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin
öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
bildirilecektir.


9. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca girisimcikadinlar.com.tr’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü
bulunmaktadır. Bu kapsamda girisimcikadinlar.com.tr’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi
için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi
gerekmektedir.


10. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin
bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
1. Kişisel Veri Sahibi, girisimcikadinlar.com.tr’ a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere de bildirilmesini isteme,
9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.


11. İletişim ve Başvuru Yöntemi
www.girisimcikadinlar.com.tr web sayfamızda verilen tüm servisler ve hizmetler, ADALET MAH. MANAS BLV. NO: 39 İÇ KAPI NO: 3201
BAYRAKLI/ İZMİR adresinde kayıtlı SOCIFY MEDIA REKLAM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.
girisimcikadinlar.com.tr KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.
girisimcikadinlar.com.tr tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları
Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.
Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine
yöneltebilir:
E.posta: iletisim@girisimcikadinlar.com.tr
Telefon: +90 543 979 15 00
Faks: –
girisimcikadinlar.com.tr, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını,
yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin
bir maliyet gerektirmesi halinde, girisimcikadinlar.com.tr, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife
üzerinden belirlenir.
Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler
Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili
hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan girisimcikadinlar.com.tr ile paylaşılan verilerin web
sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını,
üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde
bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce girisimcikadinlar.com.tr’ a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme
haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanan açık
bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Mail Bültenimize Kaydolun Ücretsiz Bonuslardan Haberdar Olun!

Online kurslarımızda güncellemeye gidildiğinden canlı yayın tarihlerimiz henüz belirlenmemiştir. Eğitimlerimizi ve canlı yayın tarihlerimizi anında öğrenmek için mail bültenimize kaydolun.